Jak zdobyć kartę pobytu czasowego

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca w naszym kraju, czyli tak zwana karta pobytu czasowego (https://www.adkins.pl/cudzoziemcy) wydaje właściwy dla miejsca zameldowania Urząd Wojewódzki. Zajmuje się tym jeden z wydziałów urzędu, wydział ds. cudzoziemców. Każdy cudzoziemiec starający się o kartę pobytu czasowego, składając w urzędzie stosowny, poprawnie wypełniony wniosek, otrzymuje potwierdzenie złożenia tego wniosku w postaci stempla w swoim dokumencie podróży. Dzięki temu, do czasu wydania właściwej decyzji przez urząd może przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Nawet, jeżeli skończy mu się ważność wizy albo dotychczasowej karty pobytu. W trakcie składania wniosku pobiera się również od niego odciski palców, które później zostaną umieszczone na karcie pobytu.

Stempel ten, jako akceptacja pobytu cudzoziemca w naszym kraju, działa również wtedy, gdy cudzoziemiec otrzymał negatywną odpowiedź na swój wniosek, ale złożył odwołanie do Szefa Urzędu ds Cudzoziemców.

Uzyskany stempel nie upoważnia jednak do podróży do innych państw strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Jeżeli w okresie pomiędzy otrzymaniem stempla w swoim dokumencie podróży a otrzymaniem karty pobytu czasowego cudzoziemiec wyjedzie do swojego kraju pochodzenia, nie będzie mógł ponownie wjechać do Polski. Będzie musiał starać się o kolejną wizę.

Gdy wniosek składa pełnomocnik…

Trzeba pamiętać o tym, że cudzoziemiec starający się o kartę pobytu czasowego w Polsce musi złożyć wniosek osobiście. Jeżeli z jakiegoś powodu zrobi to za niego jego formalny pełnomocnik, to i tak w ciągu 7 dni będzie musiał stawić się w urzędzie, w wydziale ds cudzoziemców, aby pobrano od niego odciski palców. Jeżeli w tym terminie nie stawi się w urzędzie, procedura dla karty pobytu czasowego pozostanie przerwana i nie będzie już kontynuowana.

 

Autor zdjęcia: FootMassagez